حضور مدیر عامل شرکت شیرمو در مسابقه بزرگ میدون(شبکه 3 سیما)

نظر جناب آقای دکتر عبدالملکی در مورد شیرمو

اعلام برنده نهایی مسابقه میدون

نظر سرکار خانم دکتر مهرنوش در مورد شیرمو

مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
مزرعه شیرمو
قبلی
بعدی