لقمک نون پنیر چوبی اختراع جدید شیرمو

استانداردهای بین المللی صنایع غذایی (شرکت شیرمو)

ISO 9001

ایزو 9001

ISO 22000

HDC, 2

IFS food

آی اف اس فود